Konjunkturstatistik

Lønomkostningerne inden for DA-området steg 3,6 procent i 4. kvartal 2022

Statistik-Nyt

I 4. kvartal 2022 steg lønomkostningerne på DA-området på årsbasis med 3,6 pct., hvilket er 0,1 pct.-point højere end i 3. kvartal 2022. Udviklingen skyldes især en tiltagende lønudvikling inden for fremstilling. For servicevirksomhed er lønstigningstakten uændret, mens den er aftaget inden for bygge og anlæg.

Lønomkostningerne på DA-området stiger 3,6 pct. i 4. kvartal 2022 og er dermed tiltaget med 0,1 pct.-point i forhold til det forudgående kvartal. Det er især højere lønstigninger i fremstilling, som driver udviklingen. Inden for fremstilling er lønudviklingen som helhed tiltaget fra 3,3 pct. i 3. kvartal 2022 til 3,6 pct. i 4. kvartal 2022. For service er der tale om en uændret årsstigningstakt på 3,4 pct. i samme periode. Inden for bygge og anlæg er der derimod tale om en aftagende lønudvikling på 0,4 pct.-point, hvor lønstigningstakten lander på 4,0 pct. i 4. kvartal 2022. Kigger man i stedet på udviklingen i lønomkostningerne for arbejdere og funktionærer hver især, er lønudviklingen for funktionærer uændret mellem de to kvartaler, mens den for arbejdere er tiltaget med 0,1 pct.-point og lander på 3,8 pct. i 4. kvartal 2022.

 

Tiltagende lønudvikling inden for fremstilling

I 4. kvartal 2022 var den årlige lønstigningstakt inden for fremstilling på 3,6 pct., hvilket er 0,3 pct.-point højere end i 3. kvartal 2022. Den tiltagende lønudvikling ses både for funktionærer og arbejdere. Lønstigningstakten for funktionærer tiltager med 0,2 pct.-point og ender på 3,4 pct., mens den for arbejdere tiltager med 0,4 pct. point og lander på 3,8 pct. Det er især de store industribrancher, herunder jern- og metalindustrien, samt maskin- og elektronikfremstilling, som driver den positive lønudvikling.

Uændret lønudvikling inden for service

Lønstigningstakten inden for servicevirksomhed er uændret i forhold til 3. kvartal 2022 og er dermed fortsat 3,4 pct. For funktionærer og arbejdere inden for service er lønstigningstakten også uændret og er derfor på 3,3 pct. for funktionærer og 3,5 pct. for arbejdere.

Aftagende lønudvikling inden for bygge og anlæg

I 4. kvartal 2022 er den årlige lønstigningstakt for bygge- og anlægsvirksomhed på 4,0 pct. Lønudviklingen er derved aftaget med 0,4 pct.-point i forhold til 3. kvartal 2022. For begge delbrancher under bygge og anlæg er lønstigningstakten aftaget med 0,3 pct.-point. For funktionærer inden for bygge og anlæg aftager lønudviklingen med 0,2 pct.-point og lander på 3,5 pct., mens den for arbejdere aftager med 0,4 pct.-point og ender på 4,2 pct.

Samlede arbejdsomkostninger stiger også 3,6 pct.

Den årlige stigning i de øvrige medarbejderomkostninger er 0,03 pct. i forhold til samme kvartal sidste år. Det betyder, at de samlede medarbejderomkostninger stiger med 3,6 pct., hvilket er det samme som lønomkostningerne alene. Den forholdsvis lille stigning i øvrige medarbejderomkostninger skyldes, at der er flere omkostninger, som falder denne gang, herunder finansieringsbidrag til ledige, syge m.v., bidrag til lønmodtagernes garantifond (LG) og arbejdsskadeafgift. Som modvægt er der en stigning i arbejdsgivernes uddannelsesbidrag (AUB), som gør, at de øvrige medarbejderomkostninger alligevel stiger en lille smule.

Lyntal viste lønudvikling på 3,5 pct.

For hele DA-området viste lyntallet en stigning på 3,5 pct. i 4. kvartal 2022, hvilket er 0,1 pct.-point lavere end de endelige tal i denne offentliggørelse. Der er også små afvigelser mellem lyntallene og de endelige tal for to af hovedbrancherne, mens tallet er det samme for den tredje hovedbranche. Derudover er tallet det samme for funktionærer, mens der for arbejdere er tale om en lille afvigelse.

Brug for yderligere information

Du kan:

Find mere information om KonjunkturStatistikkens begreber og metoder i dokumentationen, og få et overblik over planlagte offentliggørelser i vores publiceringsplan.

Læs mere om

KONJUNKTURSTATISTIK