Konjunkturstatistik

Lyntal for 2. kvartal 2022 indikerer lønudvikling på 3,4 procent for DA-området

Statistik-Nyt

Ifølge lyntallet for KonjunkturStatistikken var den årlige stigning i lønomkostningerne på DA-området i 2. kvartal 2022 på 3,4 pct. Lyntallene er et nyt koncept introduceret af DA fra og med 2. kvartal 2022. Lyntallene er en indikator for den årlige lønudvikling i det seneste kvartal og offentliggøres umiddelbart efter kvartalets udløb. De endelige tal for kvartalet offentliggøres fortsat omkring halvanden måned efter kvartalets udløb og indeholder – udover de endelige tal – også tal på et mere detaljeret niveau.

Ifølge lyntallet for KonjunkturStatistikken steg lønomkostningerne på DA-området på årsbasis med 3,4 pct. i 2. kvartal 2022 og er derved aftaget med 0,4 pct.-point i forhold til 1. kvartal 2022. For hovedbranchen fremstilling viser lyntallet en årlig stigning i lønomkostningerne på 3,4 pct., som er 0,4 pct.-point mindre end i forrige kvartal. For service viser lyntallet også en aftagende lønudvikling på 0,4 pct.-point til 3,3 pct. i 2. kvartal 2022. For bygge og anlæg indikerer lyntallet en uændret lønudvikling i 2. kvartal 2022 på 4,4 pct. 

For arbejdere er lønstigningstakten på årsbasis ifølge lyntallet aftaget med 0,5 pct.-point til 3,7 pct. i 2. kvartal 2022. For funktionærer indikerer lyntallet også en aftagende lønudvikling på 0,2 pct.-point til 3,2 pct. i 2. kvartal 2022.

 

Tallene for 2. kvartal 2022 skal ses i lys af den markante stigning i antallet af fraværsregistreringer, der fandt sted i 1. kvartal 2022 som følge af sygdom med Covid-19. Af tekniske grunde var det store fravær med til at trække lønstigningstakten i 1. kvartal 2022 op med 0,1 – 0,2 pct.-point opgjort for DA-området samlet. Dette er nærmere beskrevet i offentliggørelsen af KonjunkturStatistikken for 1. kvartal 2022, som kan læses her.

Usikkerhedstal for lyntallene

Baseret på tidlige tal for kvartalerne 1. kvartal 2019 til 1. kvartal 2022 har det været muligt at beregne usikkerhedsmål for lyntallene. Der er beregnet et 95 pct. konfidensinterval, som i grove træk betyder, at det endelige tal med 95 pct. sandsynlighed vil ligge indenfor dette interval. For DA-området er konfidensintervallet på +/- 0,2 pct.-point, hvilket vil sige, at der er 95% sandsynlighed for at det endelige tal ligger et sted mellem 3,2 og 3,6 pct. Der er en smule større usikkerhed knyttet til tallene for hovedbrancherne og arbejdere/funktionærer. Alle usikkerhedstal er at finde i excel-udgivelsen til lyntallene.

Brug for yderligere information

Du kan:

Find mere information om KonjunkturStatistikkens begreber og metoder i dokumentationen, og få et overblik over planlagte offentliggørelser i vores publiceringsplan.

Læs mere om

KONJUNKTURSTATISTIK