Konjunkturstatistik

Lønomkostningerne steg 3,1 procent på DA-området i 1. kvartal 2023

Statistik-Nyt

I 1. kvartal 2023 steg lønomkostningerne på DA-området med 3,1 pct. i forhold til samme kvartal sidste år. Der er dermed tale om en aftagende lønudvikling fra 4. kvartal 2022, hvor lønstigningstakten var på 3,6 pct. Den aftagende årsstigning er forventelig i lyset af det markante Covid-19-fravær i 1. kvartal 2022, som af tekniske grunde var med til at trække lønstigningstakten op i 2022. Denne tekniske stigning indgår ikke længere i årsstigningstakten i 2023. Den kvartalsvise lønudvikling i 1. kvartal 2023 var på 0,4 pct., hvilket er højt i forhold til, hvordan lønnen typisk udvikler sig i et 1. kvartal.

Fra 1. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023 steg lønomkostningerne på DA-området med 3,1 pct. Lønstigningstakten aftager dermed med 0,5 pct.-point i forhold til 4. kvartal 2022. Det er især arbejdere, der oplever aftagende lønudvikling, hvilket kan ses i alle tre hovedbrancher. For arbejdere inden for DA-området var lønstigningstakten på 3,0 pct. i 1. kvartal 2023, hvilket er 0,8 pct.-point lavere i forhold 4. kvartal 2022. For funktionærer var lønstigningstakten i 1. kvartal 2023 på 3,3 pct. og er dermed uændret i forhold til forrige kvartal.

Den aftagende årsstigning er en konsekvens af det markante Covid-19-fravær i 1. kvartal 2022. Løn under sygdom indgår ikke i lønbegrebet, som stigningstakten måles ved, og derfor burde Covid-19-fraværet ikke påvirke den målte lønudviklingen. Derimod indgår pensionsbidrag og personalegoder i lønbegrebet, og grundet det høje fravær bidrog værdien af pension og personalegoder under fraværet med ca. 0,2 pct.-point af den samlede årsstigningstakt. Derudover bidrog Covid-19-relateret overarbejde i 1. kvartal til et øget bidrag fra genebetalinger. Dette er nærmere beskrevet i offentliggørelsen af KonjunkturStatistikken for 1. kvartal 2022, som kan læses her.

Tallene for 1. kvartal omfatter ikke udmøntninger fra overenskomstforligene ved OK2023. Disse vil tidligst indgå i statistikken fra 2. kvartal 2023.

 

Lønudvikling aftager mest inden for fremstilling

I 1. kvartal 2023 var den årlige lønstigningstakt inden for fremstilling på 2,9 pct., hvilket er 0,7 pct.-point lavere end 4. kvartal 2022. For den tungeste delbranche inden for fremstilling, maskin- og elektronikfremstilling, aftager lønstigningstakt med 0,9 pct.-point og ender på 2,9 pct. i 1. kvartal 2023. Den aftagende lønudvikling inden for fremstilling ses især for arbejdere, hvor lønstigningstakten aftager med 1,2 pct.-point og lander på 2,6 pct. For funktionærer inden for fremstilling aftager lønstigningstakten med 0,1 pct.-point og ender på 3,3 pct.

Også aftagende lønudvikling inden for service

Den årlige lønstigningstakt inden for servicevirksomhed i 1. kvartal 2023 var 3,1 pct. Lønudviklingen er derved aftaget med 0,3 pct.-point i forhold til 4. kvartal 2022. Også her ses den aftagende lønudvikling især for arbejdere, hvor lønstigningstakten aftager med 0,6 pct.-point og ender på 2,9 pct. For funktionærer er lønstigningstakten 3,2 pct., hvilket er 0,1 pct.-point lavere end 4. kvartal 2022.

Svagere aftagende lønudvikling inden for bygge og anlæg

For bygge og anlæg er tale om en svagere aftagende lønudvikling, hvor den årlige lønstigningstakt i 1. kvartal 2023 var på 3,8 pct., hvilket er 0,2 pct.-point lavere end 4. kvartal 2022. Den aftagende lønudvikling drives af arbejdere, hvor lønstigningstakten aftager med 0,4 pct.-point og ender på 3,8 pct. For funktionærer er der tale om en tiltagende lønudvikling i forhold til 4. kvartal 2022. Lønstigningstakten tiltager med 0,2 pct.-point og lander på 3,7 pct. i 1. kvartal 2023.

Samlede arbejdsomkostninger stiger med 3,1 pct.

Den årlige ændring i de øvrige medarbejderomkostninger er -0,1 pct. i forhold til samme kvartal sidste år. Det betyder, at de samlede medarbejderomkostninger stiger med 3,1 pct., hvilket er det samme som lønomkostningerne alene. Ændringen i medarbejderomkostninger skyldes bl.a., et fald i udgifterne til AUB, samt et fald i bidrag til AES. Derudover er der også et fald i udgifterne til finansieringsbidrag til ledige, syge mv. i 2023.

Lyntal viste også lønudvikling på 3,1 pct.

For hele DA-området viste lyntallet en stigning på 3,1 pct. i 1. kvartal 2023, hvilket er det samme som de endelige tal i den aktuelle offentliggørelse. Tallene for både arbejdere og funktionærer, samt alle hovedbrancher er også uændrede i forhold til lyntallene.

Brug for yderligere information

Du kan:

Find mere information om KonjunkturStatistikkens begreber og metoder i dokumentationen, og få et overblik over planlagte offentliggørelser i vores publiceringsplan.

Læs mere om

KONJUNKTURSTATISTIK