Konjunkturstatistik

Lyntal for 2. kvartal 2023 indikerer lønudvikling på 3,6 procent for DA-området

Statistik-Nyt

Ifølge lyntallet for KonjunkturStatistikken var den årlige stigning i lønomkostningerne på DA-området i 2. kvartal 2023 på 3,6 procent og er derved tiltaget med 0,5 procentpoint i forhold til 1. kvartal 2023. Lyntallene er en indikator for den årlige lønudvikling i det seneste kvartal og offentliggøres umiddelbart efter kvartalets udløb. De endelige tal for kvartalet offentliggøres tirsdag den 15. august 2023, hvor udgivelsen også omfatter tal på et mere detaljeret niveau. Tallene for 2. kvartal omfatter ikke udmøntninger af forhøjelsen af arbejdsgivers pensionsbidrag aftalt ved OK2023.

Ifølge lyntallet for KonjunkturStatistikken steg lønomkostningerne på DA-området på årsbasis med 3,6 procent i 2. kvartal 2023 og er derved tiltaget med 0,5 procentpoint i forhold til 1. kvartal 2023. For hovedbranchen fremstilling viser lyntallet en årlig stigning i lønomkostningerne på 3,6 procent og er derved tiltaget med 0,7 procentpoint i forhold til 1. kvartal 2023. For service tiltager lønudvikling med 0,5 procentpoint til 3,6 procent i 2. kvartal 2023. For bygge og anlæg aftager lønudviklingen svagt med 0,1 procentpoint, og lønstigningstakten lander på 3,7 procent i 2. kvartal 2023.

For arbejdere er lønstigningstakten på årsbasis ifølge lyntallet tiltaget med 1,0 procentpoint til 4,0 procent i 2. kvartal 2023. For funktionærer indikerer lyntallet en svagt aftagende lønudvikling på 0,1 procentpoint til 3,2 procent i 2. kvartal 2023.

Tallene for 2. kvartal omfatter ikke udmøntninger som følge af forhøjelsen af arbejdsgivers pensionsbidrag aftalt ved OK2023. Dette vil indgå i statistikken fra 3. kvartal 2023. Efter overenskomstforligene forhøjes arbejdsgiverspensionsbidraget pr. 1. juni 2023 med 2 procentpoint. Da statistikken for 2. kvartal baseres på lønningerne i kvartalets midterste lønperiode, uge 20, medregnes forhøjelsen ikke i statistikken for 2. kvartal 2023. Derudover er forhøjelserne af fritvalgsordningerne fra de tidligere overenskomster bortfaldet, og fritvalgseffekterne fra de nye overenskomster vil først indgå i statistikken fra 2024.

 

Usikkerhedstal for lyntallene

Baseret på tidlige tal for kvartalerne 1. kvartal 2019 til 1. kvartal 2022 har det været muligt at beregne usikkerhedsmål for lyntallene. Der er beregnet et 95 pct. konfidensinterval, som i grove træk betyder, at det endelige tal med 95 pct. sandsynlighed vil ligge indenfor dette interval. For DA-området er konfidensintervallet på +/- 0,2 pct.-point, hvilket vil sige, at der er 95% sandsynlighed for at det endelige tal ligger et sted mellem 3,4 og 3,8 pct. Der er en smule større usikkerhed knyttet til tallene for hovedbrancherne og arbejdere/funktionærer. Alle usikkerhedstal er at finde i excel-udgivelsen til lyntallene.

Brug for yderligere information

Du kan:

Find mere information om KonjunkturStatistikkens begreber og metoder i dokumentationen, og få et overblik over planlagte offentliggørelser i vores publiceringsplan.

 

Læs mere om

KONJUNKTURSTATISTIK