Konjunkturstatistik

Lyntal for 4. kvartal 2023 indikerer stort set uændret lønstigning for DA-området

Statistik-Nyt

Ifølge lyntallet for KonjunkturStatistikken var den årlige stigning i lønomkostningerne på DA-området i 4. kvartal 2023 på 4,8 procent. Lyntallet er en indikator for den årlige lønudvikling i det seneste kvartal og offentliggøres umiddelbart efter kvartalets udløb. De endelige tal for kvartalet offentliggøres onsdag den 15. februar 2024 og indeholder – udover de endelige tal – også tal på et mere detaljeret niveau.

Ifølge lyntallet for KonjunkturStatistikken steg lønomkostningerne på DA-området på årsbasis med 4,8 procent i 4. kvartal 2023, og er derved aftaget med 0,1 procentpoint i forhold til 3. kvartal 2023. For hovedbranchen fremstilling viser lyntallet en årlig stigning i lønomkostningerne på 4,8 procent, som er 0,2 procentpoint mindre end i foregående kvartal. For service viser lyntallet en lønudvikling på 4,6 procent i 4. kvartal 2023 og er derved aftaget med 0,1 procentpoint i forhold til foregående kvartal. For bygge og anlæg viser lyntallet en tiltagende lønudvikling på 0,2 procentpoint til 5,6 procent i 4. kvartal 2023.

For arbejdere er lønstigningstakten på årsbasis tiltaget med 0,1 procentpoint til 5,5 procent i 4. kvartal 2023. For funktionærer indikerer lyntallet en aftagende lønudvikling på 0,2 procentpoint til 4,1 procent i 4. kvartal 2023.

 

Usikkerhedstal for lyntallene

Baseret på tidlige tal for kvartalerne 1. kvartal 2019 til 1. kvartal 2022 har det været muligt at beregne usikkerhedsmål for lyntallene. Der er beregnet et 95 pct. konfidensinterval, som i grove træk betyder, at det endelige tal med 95 pct. sandsynlighed vil ligge indenfor dette interval. For DA-området er konfidensintervallet på +/- 0,2 pct.-point, hvilket vil sige, at der er 95% sandsynlighed for at det endelige tal ligger et sted mellem 4,6 og 5,0 pct. Der er en smule større usikkerhed knyttet til tallene for hovedbrancherne og arbejdere/funktionærer. Alle usikkerhedstal er at finde i excel-udgivelsen til lyntallene.

Brug for yderligere information

Du kan:

Find mere information om KonjunkturStatistikkens begreber og metoder i dokumentationen, og få et overblik over planlagte offentliggørelser i vores publiceringsplan.

 

Læs mere om

KONJUNKTURSTATISTIK