KonfliktStatistik

Dokumentation

Artikel

Hvor mange arbejdsstandsninger er der på DA-området? Hvor mange personer er involveret? Hvor længe varer konflikterne i gennemsnittet? Det belyser KonfliktStatistikken i kvartalsvise offentliggørelser. Læs mere om statistikken, og hvordan din virksomhed kan bruge tallene.

Kort om statistikken  

KonfliktStatistikken belyser omfanget og typen af overenskomststridige arbejdsstandsninger hos virksomheder på DA-området.
Virksomhederne kan bl.a. bruge statistikken til at få indblik i konfliktomfanget aktuelt og over tid samt få belyst årsager til arbejdsstandsninger inden for overenskomstperioden. 

Hvad måler statistikken?

Statistikken måler antal konflikter og det gennemsnitlige antal personer involveret pr. konflikt, gennemsnitlig varighed i dage pr. konflikt og antal tabte arbejdsdage.

Hvad er formålet med statistikken?

Formålet med KonfliktStatistikken er løbende at beskrive udviklingen i konfliktomfanget og at belyse årsager og hyppighed i konflikterne. Statistikken bidrager til at belyse samarbejdsklimaet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere på DA-området.

Vigtige begreber  

En konflikt defineres som en eller flere arbejdsstandsninger på samme arbejdssted, der vedrører samme årsag.
KonfliktStatistikken belyser kun overenskomststridige konflikter, og omfatter dermed ikke arbejdsstandsninger uden for overenskomstperioden. 

Hvordan beregnes konflikter?  

Antal arbejdsstandsninger er en summering over antal arbejdsstandsninger.
Antal personer (gennemsnit) opgøres som antal personer involveret delt med antal arbejdsstandsninger. I beregningen tæller alle arbejdsstandsninger lige meget.
Varighed i dage (gennemsnit) beregnes som varighed i dage summeret for arbejdsstandsningerne delt med antal arbejdsstandsninger. I beregningen tæller alle arbejdsstandsninger lige meget.
For hver arbejdsstandsning beregnes tabte arbejdsdage ved at gange antal personer involveret med varigheden i dage. Derpå summeres de enkelte arbejdsstandsningers tabte arbejdsdage for at opnå målet Antal tabte arbejdsdage.  

Hvor kommer data fra?  

Statistikken bygger på administrative indberetninger om arbejdsstandsninger med oplysninger om årsag, antal deltagende lønmodtagere og tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsstandsningen.

Hvor mange er med i statistikken?  

Alle arbejdssteder organiseret under DA. Det vil sige ca. 40.000 arbejdssteder.

Hvem er med?  

Alle overenskomstdækkede lønmodtagere.

Referencetid 

Kvartaler og år.

Service til brugere  

Du kan abonnere på vores nyhedsbreve og modtage statistikken i Excel-regneark. Begge dele er gratis for medlemmer af en organisation på DA-området. Andre henvises til webshoppen eller kontakt salg@da.dk.

Statistikken offentliggøres kvartalsvist omkring følgende datoer:
• Den 1. marts (årsstatistik og statistik for 4. kvartal for det foregående år).
• Den 1. juni (statistik for årets 1. kvartal).
• Den 1. september (statistik for årets 2. kvartal).
• Den 1. december (statistik for årets 3. kvartal).
Offentliggørelse sker på førstkommende hverdag, hvis ovenstående datoer falder på en ikke-arbejdsdag.

Læs mere om

KONFLIKTSTATISTIK