Arbejdsmiljøet er godt på danske virksomheder

Arbejdsmiljø og sundhed

Arbejdsmiljøet er godt på danske virksomheder

Artikel

Arbejdsmiljøet er godt på de danske virksomheder. Forebyggelse bliver prioriteret højt, og få danskere oplever, at deres arbejde altid eller næsten altid indebærer vibrationer og tunge løft sammenlignet med gennemsnittet for samtlige EU15-lande. Danmark er europæisk topscorer i tilfredshed med arbejdsforholdene.

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer er generelt højt prioriteret på arbejdspladserne, og der bliver løbende en større opmærksomhed på forebyggelse. F.eks. er der sket en stigning i konkrete indsatser på virksomhederne for at forebygge overbelastninger på grund af tunge løft, træk eller skub samt ensidigt arbejde i perioden 2012-2017. Fokus på de fysiske krav i arbejdet er et væsentligt bidrag til at forebygge arbejdsmiljøproblemer.

De brancher, der prioriterer indsatser for at mindske de fysiske krav mest, er brancher som f.eks. anlægsarbejde, slagterier og drisører og anden personlig pleje, jf. VAI, 2017.

Over 50 pct. af virksomhederne svarer ”i høj grad” på spørgsmålet ”i hvilken grad prioriterer din arbejdsplads forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer højt?”. 40 pct. svarer ”i nogen grad”. Lidt flere end én ud af fire af medarbejderne svarer ”i høj grad” på samme spørgsmål, og knap halvdelen svarer ”i nogen grad”, jf. figur 1. Kun tre pct. af virksomhederne og seks pct. af medarbejderne svarer nej til, at forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer er højt prioriteret, jf. figur 1.

 

 

Få belastninger i job i Danmark
De danske beskæftigede oplever dog generelt få belastninger i arbejdet. F.eks. er det kun fem pct. af danske beskæftigede, der oplever, at arbejdet altid eller næsten altid indebærer, at de skal bære eller flytte tunge ting, og fire pct. oplever, at deres arbejde indebærer, at de er udsat for vibrationer, jf. figur 2.

 

Få danskere oplever således, at deres arbejde altid eller næsten altid indebærer vibrationer og tunge løft sammenlignet med gennemsnittet for samtlige EU15-lande. Den lave andel skyldes bl.a., at danske virksomheder er gode til at investere i ny teknologi og har fokus på at reducere de fysiske risikofaktorer forbundet med arbejdet.

Danskere har høj jobtilfredshed
Samtidig er Danmark i europæisk topklasse i forhold til at skabe balance i kravene på arbejdspladsen for så vidt angår arbejdsmængde og -tempo for medarbejderen, jf. Eurobarometer 2014. Det hænger godt sammen med, at medarbejdere i gennemsnit oplever, at arbejdet sjældent eller kun sommetider tager energi og tid fra privatlivet, et billede der har været stabilt siden 2012, jf. NFA, 2018.

Danmark har desuden en af de højeste scorer for tilfredshed med nuværende arbejde i forhold til sammenlignelige lande. Det gælder også for de beskæftigede mellem 50 og 64 år og for beskæftigede på 65+ år, hvor Danmark ligger i top på tilfredshed med en gennemsnitlig tilfredshedsscore på henholdsvis 8,1 og 8,9, jf. Eurofound, Quality of Life Survey, 2016.

Læs mere om

ARBEJDSMILJØ OG SUNDHED