Overenskomst og arbejdsret

Spørgsmål og svar om overenskomstforhandlingerne

Artikel

Hvorfor er overenskomsterne vigtige?

Overenskomster er for rigtig mange danskeres vedkommende med til at bestemme nogle af de vigtigste ting i forbindelse med at gå på arbejde. Det er overenskomsterne, der bestemmer, hvor meget, man får i løn og pension, og det er også dem, der fastlægger, om man får ekstra ferie - f.eks. i form af feriefridage.

Det er også overenskomsterne, der bestemmer overtidsbetaling og genetillæg, ligesom det er dem, der fastslår, hvor meget løn man kan få under barsels- og forældreorlov.

Du kan se mere om overenskomterne og deres betydning i denne video med DA's viceadministrerende direktør Pernille Knudsen.

Hvad er der så specielt ved ’den danske model’?

I Danmark blander politikerne sig i vid udstrækning uden om indretningen af arbejdsmarkedet. I stedet er det arbejdsgiverne og lønmodtagerne, der selv finder løsninger og laver aftaler om lønniveauer, pensionsbidrag og en lang række andre ting.

I så godt som alle andre lande spiller politikerne en meget større rolle ved f.eks. at lave lovgivning, der fastsætter mindstelønninger, meget specifikke opsigelsesvarsler eller noget helt tredje. Læs mere om den danske model her.

Hvor mange er omfattet af overenskomster?

På det private arbejdsmarked er tre ud af fire omfattet af en kollektiv overenskomst. I den offentlige sektor er alle omfattet af overenskomst. For hele arbejdsmarkedet tilsammen betyder det, at mere end otte ud af 10 er omfattet af en overenskomst.

Når ikke alle er dækket af en overenskomst, er det hovedsageligt fordi akademikere og ledere i den private sektor selv aftaler deres løn- og ansættelsesvilkår direkte med deres arbejdsgiver.

Hvad er DA’s rolle under overenskomstforhandlingerne?

Som hovedorganisation er det DA’s rolle at koordinere overenskomstforhandlingerne for de 14 arbejdsgiverforeninger, der udgør DA-fællesskabet. I forberedelsesfasen gennemføres en lang række analyser, og de overordnede ønsker fastlægges, således at de enkelte organisationer har et solidt grundlag at forhandle ud fra.

I afslutningsfasen forhandler DA og FH sammen med Forligsinstitutionen det såkaldte mæglingsforslag. Det er det mæglingsforslag, der i sidste ende bliver sendt til afstemning hos både arbejdsgivere og lønmodtagere. I afstemningen stemmer lønmodtagere og arbejdsgivere om alle overenskomsterne under ét. Det betyder, at alle områder enten får fornyet overenskomsterne eller ender i konflikt - det er det der kaldes sammenkædning. Der har ikke været storkonflikt i Danmark siden 1998.

Du kan se mere om DA's rolle i overenskomstforhandlingerne i denne video med DA's administrerende direktør Jacob Holbraad.

Læs mere om

OVERENSKOMST OG ARBEJDSRET