International LønStatistik

Dokumentation

Artikel

Har du brug for at kende lønningerne i udlandet? Er du interesseret i udviklingen i Danmarks lønkonkurrenceevne? I DA’s Internationale LønStatistik finder du lønstatistik for 13 af Danmarks største samhandelslande. Statistikken giver kvartalsvis virksomhederne mulighed for at sammenligne lønudviklingen på tværs af lande. Læs mere om statistikken, og hvordan din virksomhed kan bruge tallene.

Kort om statistikken  

Den Internationale LønStatistik belyser den årlige og kvartalsvise udvikling i løn- og medarbejderomkostninger blandt Danmarks største samhandelslande. Statistikken bidrager til at belyse udviklingen i Danmarks konkurrenceevne. Statistikken giver virksomhederne mulighed for at:
• sammenligne udviklingen i løn- og medarbejderomkostninger på tværs af lande
• sammenligne niveauer for medarbejderomkostninger i såvel DKK som i national valuta på tværs af lande

 

Hvad måler statistikken?

Statistikken belyser udviklingen i løn- og arbejdsomkostninger samt måling af lønniveauet i såvel danske kroner som i national valuta.

Hvad er formålet med statistikken?

Statistikken skal medvirke til, at virksomheder kan hente oplysninger om den aktuelle lønudvikling i udlandet og finde oplysninger om udenlandske lønniveauer inden for deres eget brancheområde. Statistikken bidrager til at belyse den danske konkurrenceevne målt på såvel ændringer i lønomkostninger som omkostningsniveauer.

Vigtige begreber  

Til at opgøre lønudviklingen anvendes fortjenesten inkl. gene pr. præsteret time og de samlede medarbejderomkostninger.
Lønbegrebet fortjeneste pr. præsteret time omfatter bl.a. tid- og akkordløn, gene- og overtidstillæg, bonus og provision samt andre betalinger, herunder pension. Uregelmæssige betalinger, som er optjent i tidligere kvartaler, indgår som regel ikke. Nogle lande efterregulerer tilbage i tid, i det omfang de uregelmæssige betalinger kan henføres til et bestemt kvartal.
Udviklingen i de samlede medarbejderomkostninger pr. præsteret time omfatter udviklingen i fortjenesten tillagt ændringer i øvrige medarbejderomkostninger. Øvrige medarbejderomkostninger omfatter både lovbundne og kollektivt aftalte udgifter samt individuelle udgifter til sociale sikringsordninger m.m. 
Til at belyse lønniveauer anvendes ILO-fortjenesten pr. præsteret time, de samlede medarbejderomkostninger pr. præsteret time og sociale omkostninger pr. præsteret time.
ILO-fortjeneste adskiller sig fra det ellers anvendte begreb for fortjeneste ved, at løndelene løn under sygefravær m.v. og arbejdsgiverens pensionsbidrag ikke indgår. Disse elementer indgår i stedet i lønbegrebet ”sociale bidrag”.
Samlede medarbejderomkostninger pr. præsteret time omfatter samtlige omkostningsdele nævnt i ILO-resolutionen om statistik for medarbejderomkostninger fra 1966. I forhold til lønbegreb anvendt i beregningen af stigningstakter for samlede medarbejderomkostninger, indgår også udgifter til uddannelse, rekruttering, arbejdstøj m.m. 
Sociale omkostninger pr. præsteret time omfatter alle andre lønelementer, end hvad der på normal vis kan karakteriseres som værende ”Wages and salaries”, jf. ILO-resolutionens definition af løn. I en dansk kontekst indbefatter dette eksempelvis lovbestemte sociale bidrag som f.eks. lovpligtige pensionsbidrag. Overenskomstbestemte, kontraktmæssige og frivillige sociale bidrag. Betalinger i forbindelse med sygdom, fratrædelsesgodtgørelse m.m.

Hvordan beregnes international løn? 

Ud fra hver enkelt lands ændring i fortjenesten kan der opgøres et sammenvejet tal for lønudviklingen. Dette tal fremkommer ved at vægte hvert lands ændring i fortjenesten med deres respektive andel af den danske samhandel med udlandet. Det sammenvejede tal for lønudviklingen opgøres branchevist mellem fremstilling, bygge og anlæg, handel og transport.
I beregningen af lønniveauerne (samlede medarbejderomkostninger og ILO-fortjeneste) konverteres disse fra deres nationale valuta til danske kroner via Nationalbankens kronekursindeks ultimo referenceåret.
Hvor kommer data fra?  Opgørelsen af lønudviklingen baseret på fortjenesten indsamles direkte fra de enkelte landes statistikbureauer m.v. og opdateres hvert kvartal. Opgørelserne af udviklingen i de samlede medarbejderomkostninger og alle lønniveauerne hentes fra internationale organisationer så som EUROSTAT og Conference Board årligt. Disse fremskrives så vidt muligt, så de seneste tal vedrører samme periode, som den seneste version af den nationale StrukturStatistik for DA-området.
Hvor mange er med i statistikken?  Statistikkens deltagerlande består af: Tyskland, Sverige, USA, Storbritannien, Frankrig, Holland, Italien, Belgien, Japan, Norge, Polen, Spanien og Finland. På trods af Kinas relative store andel af Danmarks samhandel er landet ikke omfattet af statistikkens dækningsområde. Dette skyldes, at det ikke er muligt at finde egnede tal til opgørelsen af hverken lønniveauer eller ændringer heri.

Hvem er med?  

Opgørelsen af lønudviklingen bygger alene på voksne lønmodtagere, mens opgørelsen af lønniveauerne (medarbejderomkostninger, ILO-fortjeneste og sociale omkostninger) omfatter alle lønmodtagere.

Referencetid  

Kvartaler og år. De eksakte referenceperioder kan variere fra land til land på grund af forskelligheder i opdateringstidspunkterne. I den sammenvejede stigningstakt indgår seneste offentliggjorte tal for lønudviklingen.

Service til brugere  

DA stiller et elektronisk udtræksværktøj til rådighed for medlemmer af en arbejdsgiverorganisation på DA området. Her er det muligt at lave udtræk på såvel lønudviklingen som lønniveauer for samtlige deltagerlande i DA’s internationale lønstatistik. Du kan også abonnere vores nyhedsbreve og modtage statistik i Excel-regneark. Gratis for medlemmer af DA-organisationer. Andre henvises til webshoppen. Revisioner i tallene forekommer ofte.

Læs mere om

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK