Konjunkturstatistik

Lønomkostningerne steg 3,4 procent på DA-området i 2. kvartal 2023

Statistik-Nyt

I 2. kvartal 2023 steg lønomkostningerne på DA-området på årsbasis med 3,4 procent, hvilket er 0,3 procentpoint højere end i foregående kvartal. Statistikken for 2. kvartal 2023 er baseret på lønoplysninger fra maj 2023. Den tiltagende lønudvikling afspejler således de første resultater af OK 2023-forhandlingerne, som er udmøntet i maj. Tallene for 2. kvartal omfatter dermed ikke den aftalte forhøjelse af arbejdsgivers pensionsbidrag.

Lønomkostningerne på DA-området stiger 3,4 procent i 2. kvartal 2023 og er dermed tiltaget med 0,3 procentpoint i forhold til 1. kvartal 2023. Det er især højere lønstigninger i fremstilling, som driver udviklingen. Inden for fremstilling er lønudviklingen tiltaget med 3,4 procent, hvilket er 0,5 procentpoint højere end i 1. kvartal 2023. Inden for servicevirksomhed er lønstigningen også tiltaget med 3,4 procent, hvilket er 0,3 procentpoint højere end foregående kvartal. For bygge og anlæg aftager lønudvikling med 0,2 procentpoint, og lønstigningen lander på 3,6 procent i 2. kvartal 2023. Kigger man på udviklingen i lønomkostningerne for arbejdere, stiger denne med 3,7 procent i 2. kvartal 2023, hvilket er 0,7 procentpoint højere end i 1. kvartal 2023. For funktionærer er lønudviklingen på 3,1 procent i 2. kvartal 2023, og den er dermed 0,2 procentpoint lavere end i foregående kvartal.

Tallene for 2. kvartal 2023 omfatter ikke udmøntninger som følge af forhøjelsen af arbejdsgivers pensionsbidrag aftalt ved OK 2023. Disse vil først indgå i statistikken fra 3. kvartal 2023. Som følge af overenskomstforligene forhøjes arbejdsgiverspensionsbidraget pr. 1. juni 2023 med 2 procentpoint. Da statistikken for 2. kvartal baseres på lønningerne i kvartalets midterste lønperiode, uge 20, medregnes forhøjelsen ikke i statistikken for 2. kvartal 2023. Det gælder ligeledes for virksomheder som endnu ikke har udmøntet de første stigninger i satserne aftalt i OK 2023. Derudover slår forhøjelserne af fritvalgsordningerne fra tidligere overenskomster ikke længere igennem, og fritvalgseffekterne fra de nye overenskomster vil først indgå i statistikken fra 2024.

 

Tiltagende lønudvikling inden for fremstilling

I 2. kvartal 2023 var den årlige lønstigningstakt inden for fremstilling på 3,4 procent, hvilket er 0,5 procentpoint højere end i 1. kvartal 2023. Den tiltagende lønudvikling ses for arbejdere, hvor den øges med 1,1 procentpoint og lander på 3,7 procent. For funktionærer er lønudviklingen på 3,1 procent, hvilket er 0,2 procentpoint lavere end i 1. kvartal 2023.

Også tiltagende lønudvikling inden for service

Den årlige lønstigningstakt inden for servicevirksomhed i 2. kvartal 2023 var 3,4 procent, og lønudviklingen er derved tiltaget med 0,3 procentpoint i forhold til 1. kvartal 2023. Også her ses en tiltagende lønudvikling for arbejdere, hvor den tiltager med 0,8 procentpoint og lander på 3,7 procent. For funktionærer er lønudviklingen på 3,1 procent, hvilket er 0,1 procentpoint lavere end i 1. kvartal 2023.

Svagt aftagende lønudvikling inden for bygge og anlæg

For bygge og anlæg er der tale om en svagt aftagende lønudvikling, hvor den årlige lønstigningstakt i 2. kvartal 2023 var 3,6 procent, hvilket er 0,2 procentpoint lavere end 1. kvartal 2023. Den aftagende lønudvikling drives af både arbejdere og funktionærer. For arbejdere er lønudviklingen aftaget med 0,2 procentpoint og er på 3,6 procent i 2. kvartal 2023. For funktionærer er lønudviklingen aftaget med 0,1 procentpoint og er også på 3,6 procent i 2. kvartal 2023.

Samlede arbejdsomkostninger stiger med 3,4 procent

Den årlige ændring i de øvrige medarbejderomkostninger er -0,1 procent i forhold til samme kvartal sidste år. Det betyder, at de samlede medarbejderomkostninger stiger med 3,4 procent, hvilket er det samme som lønomkostningerne alene. Ændringen i medarbejderomkostninger skyldes bl.a., et fald i udgifterne til AUB samt et fald i bidrag til AES og et fald i udgifterne til finansieringsbidrag til ledige, syge mv. i 2023.

Lyntal viste lønudvikling på 3,6 procent

For hele DA-området viste lyntallet en stigning på 3,6 procent i 2. kvartal 2023, hvilket er 0,2 procentpoint højere end de endelige tal i den aktuelle offentliggørelse. Tallene for de tre hovedbrancher og tallene for arbejdere og funktionærer har også ændret sig i forhold til lyntallene. Dette skyldes, at lyntallene er baseret på et begrænset valideringsarbejde og den information, vi har til rådighed på det tidspunkt. Siden er tallene blevet grundigt valideret, hvilket har resulteret i mere retvisende tal.

Brug for yderligere information

Du kan:

Find mere information om KonjunkturStatistikkens begreber og metoder i dokumentationen, og få et overblik over planlagte offentliggørelser i vores publiceringsplan.

Læs mere om

KONJUNKTURSTATISTIK