Konjunkturstatistik

Lyntal for 2. kvartal 2024 indikerer lønudvikling på 6,5 procent for DA-området

Statistik-Nyt

Ifølge lyntallet for KonjunkturStatistikken var den årlige stigning i lønomkostningerne på DA-området i 2. kvartal 2024 på 6,5 procent. Netop i dette kvartal omfatter den årlige lønudvikling både overenskomstmæssige forhøjelser af fritvalgsordningerne (typisk med 2 procentpoint fra 1. marts 2024) og forhøjelser af arbejdsgivers pensionsbidrag (typisk med 2 procentpoint fra 1. juni 2023). Forhøjelsen af arbejdsgivers pensionsbidrag vil ikke længere indgå i stigningstakten fra 3. kvartal 2024.

Ifølge lyntallet for KonjunkturStatistikken steg lønomkostningerne på DA-området på årsbasis med 6,5 procent i 2. kvartal 2024, hvilket er 1,5 procentpoint højere end i foregående kvartal. Den tiltagende stigningstakt, som lyntallet viser, skal ses i sammenhæng med forhøjelser af fritvalgsordninger pr. 1. marts 2024 for mange lønmodtagere. For de fleste er ordningerne forhøjet med 2 procentpoint, dog er de typisk forhøjet med 1,8 procentpoint inden for bygge og anlæg. Den aftalte forhøjelse af arbejdsgivers pensionsbidrag, som har indgået i stigningstakterne siden 3. kvartal 2023, bidrager stadig til lønudviklingen i dette kvartal.  

 

For hovedbranchen fremstilling viser lyntallet en årlig stigning i lønomkostningerne på 6,7 procent og er derved tiltaget med 1,5 procentpoint i forhold til 1. kvartal 2024. For service viser lyntallet også en tiltagende lønudvikling på 1,5 procentpoint til 6,3 procent i 2. kvartal 2024. Også for bygge og anlæg viser lyntallet en tiltagende lønudvikling på 1,5 procentpoint, hvor lønstigningen foreløbig lander på 7,2 procent.

For arbejdere er lønstigningstakten på årsbasis tiltaget med 1,6 procentpoint til 7,4 procent i 2. kvartal 2024. For funktionærer indikerer lyntallet en tiltagende lønudvikling på 1,3 procent til 5,6 procent i 2. kvartal 2024. 

Om lyntal for lønudvikling

Lyntallet er en indikator for den årlige lønudvikling i det seneste kvartal og offentliggøres umiddelbart efter kvartalets udløb. De endelige tal for kvartalet offentliggøres torsdag den 15. august 2024 og indeholder – udover de endelige tal – også tal på et mere detaljeret niveau.

Baseret på tidlige tal for kvartalerne 1. kvartal 2019 til 1. kvartal 2022 har det været muligt at beregne usikkerhedsmål for lyntallene. Der er beregnet et 95 pct. konfidensinterval, som i grove træk betyder, at det endelige tal med 95 pct. sandsynlighed vil ligge indenfor dette interval. For DA-området er konfidensintervallet på +/- 0,2 pct.-point, hvilket vil sige, at der er 95% sandsynlighed for at det endelige tal ligger et sted mellem 6,3 og 6,7 pct. Der er en smule større usikkerhed knyttet til tallene for hovedbrancherne og arbejdere/funktionærer.

Brug for yderligere information

Du kan:

Find mere information om KonjunkturStatistikkens begreber og metoder i dokumentationen, og få et overblik over planlagte offentliggørelser i vores publiceringsplan.

Læs mere om

KONJUNKTURSTATISTIK