UlykkesStatistik

Dokumentation

Artikel

Hvor ofte sker der ulykker på DA-området? Hvilke typer skader forekommer inden for forskellige brancher eller arbejdsfunktioner? Det belyser UlykkesStatistikken og styrker virksomhedernes muligheder for at forebygge arbejdsulykker. Læs mere om statistikken, og hvordan din virksomhed kan bruge tallene.

Kort om statistikken 

UlykkesStatistikken beskriver omfanget og udviklingen i antallet af arbejdsulykker på DA-området. Statistikken gør det muligt at sammenligne egne tal for ulykkesfrekvens med branchens og at belyse forskelle mellem arbejdsfunktioner og ansættelsesvilkår. Frem til og med kalenderåret 2017 var statistikken baseret på ca. 350 frivillige indberetninger. I 2018 er UlykkesStatistikken omlagt og udvidet til nu at dække hele DA-området med statistik fra 2014 og årene frem. Ulykkesfraværet belyses i DA’s FraværsStatistik.

Hvad måler statistikken?

Statistikken måler ulykkesfrekvensen, der viser antal arbejdsulykker i forhold til årsværk. Endvidere viser statistikken fordelingen af arbejdsulykker.
Statistikken belyser omfang og udvikling i arbejdsulykker, hvor forventet fravær er på minimum en dag udover tilskadekomstdagen.

Hvad er formålet med statistikken

Formålet er at belyse arbejdsulykker på DA-området og at give virksomhederne et sammenligningsværktøj, der kan anvendes i arbejdet med arbejdsmiljøet ude på arbejdspladserne.

Vigtige begreber  

Arbejdsulykker er det centrale begreb i statistikken. Arbejdstilsynet definerer en arbejdsulykke som: ”En pludselig hændelse i forbindelse med arbejdet, som fører til, at en person kommer fysisk eller psykisk til skade.”
Ulykkesfrekvensen er en indikator, som er sammensat af to selvstændige mål:
• Antal arbejdsulykker i året med forventet fravær på mere end en dag ud over tilskadekomstdagen
• Antal årsværk i året
Antal arbejdsulykker sættes i forhold til årsværk i beregningen af ulykkesfrekvensen. Et årsværk svarer til 1.675 præsterede arbejdstimer. Præsterede arbejdstimer er betalt arbejdstid inkl. overarbejde fratrukket fraværstimer som følge af sygdom, barsel, ferie m.v.

Hvordan beregnes ulykkesfrekvensen?  

Ulykkesfrekvensen opgøres som antal arbejdsulykker pr. 10.000 årsværk. Målet vægtes i forhold til præsterede arbejdstimer i året, der er givet ved mulig arbejdstid fratrukket fraværstimer.
Fordelingen af arbejdsulykker beregnes som antallet af arbejdsulykker i forhold til samtlige arbejdsulykker inden for en given gruppering, f.eks. aldersintervaller på tilskadekomne. 

Hvor kommer data fra?  

Antal arbejdsulykker kommer fra virksomhedernes indberetning til Arbejdstilsynets anmeldelsessystem, EASY.
Præsterede arbejdstimer og fraværstimer for året hentes fra DA’s årlige lønstatistik, StrukturStatistikken.

Hvor mange er med i statistikken?  

Alle virksomheder der har indberettet til StrukturStatistikken.

Hvem er med?  

Alle lønmodtagere.

Referencetid  

Kalenderåret.

Service til brugere  

Hvis din virksomhed indberetter til DA’s lønstatistik, så kan du sammenligne din egen virksomhed med resten af branchen i NetStat . Du kan også abonnere vores nyhedsbreve og modtage statistik i Excel-regneark. Gratis for medlemmer af organisationer i DA-fællesskabet. Andre henvises til webshoppen eller kontakt salg@da.dk.

Hvor ofte udkommer statistikken?  

Statistikken udkommer årligt ultimo august.

Læs mere om

ULYKKESSTATISTIK