StrukturStatistik

Størstedelen af de samlede medarbejderomkostninger går til direkte løn

Statistik-Nyt

Omkostningerne ved at få udført en times arbejde af en almindelig voksen lønmodtager på virksomheder inden for DA-området lød gennemsnitligt på 283,98 kr. i 2018. StrukturStatistikken belyser medarbejderomkostningerne og viser, hvordan de samlede medarbejderomkostningerne er sammensat af forskellige elementer. Den tegner et overordnet billede af størrelsen på omkostningselementerne i virksomhedernes samlede medarbejderomkostninger, og indeholder detaljeret information om lønniveauer og -spredning opgjort ved forskellige lønbegreber for arbejdsfunktioner, brancher m.v.

I 2018 udgjorde direkte løn, dvs. grundløn, personlige tillæg og lønmodtagers eget pensionsbidrag, 67,9 pct. af de samlede medarbejderomkostninger, og det svarer til 192,70 kr. pr. time. Lønmodtagers bidrag til pension var på 11,04 kr. pr. time, og fraregnes det, udgør lønnen 64,0 pct. af omkostningerne.

 

                
Det næststørste omkostningselement til almindelige lønmodtagere er betalinger til ferie samt SH-dage og fritvalgsordninger, som gennemsnitligt kostede 38,32 kr. pr. time. Ferie-, SH- og fritvalgsbetalinger udgjorde 13,5 pct. af de samlede omkostninger. Løn under ferie og feriegodtgørelse udgør størstedelen heraf. Ved overenskomstfornyelserne i de senere år er fritvalgsordninger og SH- og fritvalgsbetalinger gradvist forhøjede og repræsenterer også væsentlige omkostninger. Fritvalgsbetalingerne, som indgår i dette omkostningselement i StrukturStatistikken, er baseret på udbetalinger fra lønmodtagernes fritvalgskonti og særlige opsparingsordninger. StrukturStatistikken adskiller sig derved fra KonjunkturStatistikken, hvor værdien af de aftalte forhøjelser er fuldt indregnet.
                
Statistikkens tal for samlede medarbejderomkostninger omfatter desuden omkostninger, som arbejdsgiver er forpligtet til at betale til ifølge love eller overenskomster, fordi virksomheden har ansatte. Omkostningselementet kaldes i statistikken for øvrige medarbejderomkostninger, og det omfatter også forskellige omkostninger, som arbejdsgiver kan afholde til arbejdstøj, firmaidræt, fester, kantine tilskud m.v. For almindelige lønmodtagere repræsenterede øvrige medarbejderomkostninger gennemsnitligt en værdi på 7,84 kr. pr. time i 2018.
                
Ovenstående giver kun et beskedent indblik i, hvordan medarbejderomkostningerne er sammensat. Både regnearket med hovedresultater og den detaljerede udgivelse for StrukturStatistik 2018 indeholder tal for alle omkostningselementer i figuren for større lønmodtagergrupper og overordnede grupperinger af arbejdsfunktioner, brancher mv. StrukturStatistik 2018 indeholder desuden information om spredningen i lønningerne, samt tal for den årlige udvikling i lønomkostningerne for forskellige lønbegreber, arbejdsfunktioner og brancher.

StrukturStatistik 2018 opdateres med tal for en række uddannelsesgrupper inden udgangen af uge 26. Udgivelsen med de detaljerede tal vil blive opdateret med supplerende tabeller, og den vil kunne hentes på denne side. NetStat, som er et servicetilbud DA-organisationerne tilbyder medlemsvirksomhederne, bliver også opdateret med tal for 2018 i uge 26. NetStat giver mulighed for at ”skræddersy” udtræk baseret på DA’s LønStatistikker. 

Yderligere oplysninger

Næste Statistik-Nyt er KonjunkturStatistik 1. kvartal 2019, som udgives den 24. maj 2019 kl. 8.30.

StrukturStatistik 2019 udsendes 15. maj 2020. 

Læs mere om

STRUKTURSTATISTIK